اپلیکیشن سانس هفت ، با حمایت جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران ، راهی مطمئن برای ورود به سینما و تئاترجامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران سانس هفت